Договір про доступ до програмної продукції "Web-платформа цифрового контенту Listex.info"

1. Предмет договору

1.1. ОПЕРАТОР зобов'язується надавати доступ до програмної продукції "Web-платформа для створення, зберігання та поширення цифрового контенту продуктів харчування і товарів народного споживання Listex" ("Web-платформа цифрового контенту Listex" - надалі ПЛАТФОРМА) (далі - послуги), передбачені цим Договором , а КОРИСТУВАЧ зобов'язується використовувати, приймати і оплачувати дані послуги.

1.2. В рамках використання програмної продукції, КОРИСТУВАЧ має право використовувати функціонал:

1.2.1. наповнення особистого кабінету користувача програмної продукції "Web-платформа для створення, зберігання та поширення цифрового контенту продуктів харчування і товарів народного споживання Listex" ("Web-платформа цифрового контенту Listex") та інформації про товари;

1.2.2. доступ до інформації про вагогабаритні характеристики примірників одиниць продажів і одиниць поставки з асортименту КОРИСТУВАЧА;

1.2.3. доступ до медіа-контенту (фотографій) примірників одиниць продажу товару;

1.2.4. доступ до опису товарів у вигляді присвоєння значень атрибутам для даного товару, відповідно до його приналежності до певної категорії класифікатора товарів в системі ОПЕРАТОРА;

1.2.5. доступ до опублікованих даних в системі програмної продукції "Web-платформа цифрового контенту Listex";

1.2.6. доступ до додаткових вимірів одиниць продажів і одиниць поставки;

1.2.7. доступ в особистий кабінет користувача на сайті ОПЕРАТОРА, з метою управління інформацією про свій асортимент;

1.2.8. доступ (шляхом використання "Web-платформа цифрового контенту Listex") до даних про додатковий контент згідно з потребами користувачів (за додаткову плату);

1.2.9. доступ до функціоналу з імпорту та експорту інформації через засоби автоматизованих прикладних інтерфейсів (API).

1.3. Доступ до оновленої та актуальної інформації (передбачає зміну у самому товарі та його складових: назва, логотип, лозунг, візуальне оформлення) про товар в особистому кабінеті програмної продукції "Web-платформа для створення, зберігання та поширення цифрового контенту по продуктам харчування і товарів народного споживання Listex "("Web-платформа цифрового контенту Listex").

2. Права і обов'язки сторін

2.1. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний:

2.1.1. письмово або в особистому кабінеті на платформі оформити заявку встановленого зразка на обробку інформації про товари;

2.1.2. використовувати ПОСЛУГИ, що надаються операторами, виключно у своїй діяльності і не передавати їх третім особам;

2.1.3. рахунок, виставлений ОПЕРАТОРОМ, оплатити протягом 3-х (трьох) робочих днів і зареєструватися в особистому кабінеті;

2.1.4. при продовженні ПОСЛУГ здійснювати передоплату на наступний період не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до початку наступного періоду.

2.2. ОПЕРАТОР зобов'язаний:

2.2.1. надати КОРИСТУВАЧУ доступ до використання ПОСЛУГ з рівнем якості, зазначеним на сайті ОПЕРАТОРА в розділі «SLA-параметри»;

2.2.2. надати КОРИСТУВАЧУ рахунок на передоплату ПОСЛУГ на наступний період, не пізніше, ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення попереднього оплаченого періоду;

2.2.3. повідомляти КОРИСТУВАЧА про зміни і нові можливості ПЛАТФОРМИ.

2.3. КОРИСТУВАЧ має право:

2.3.1. змінювати тарифний план в залежності від зміни кількості продукції у своєму асортименті;

2.3.2. звертатися в службу технічної підтримки з питань використання інструментарію ПЛАТФОРМИ протягом терміну дії цього договору;

2.3.3. повідомляти оператору про будь-які неполадки, які пов'язаних з роботою ПЛАТФОРМИ.

2.4. ОПЕРАТОР має право:

2.4.1. призупинити надання послуг за цим Договором з першого дня неоплаченого періоду до повного погашення боргу, у разі якщо користувач не сплатив або не повністю оплатив вартість ПОСЛУГ. В такому випадку відповідальність за невиконання своїх зобов'язань знімається з ОПЕРАТОРА. Відновлення ПОСЛУГ здійснюється протягом одного робочого дня з моменту отримання грошових коштів на рахунок ОПЕРАТОРА;

2.4.2. з метою надання послуг за цим ДОГОВОРОМ залучати треті особи без додаткового узгодження з користувачами, без права розголошення таким третім особам конфіденційну інформацію про користувачів та іншої інформації до якої ОПЕРАТОР має доступ;

2.4.3. протягом дії даного договору використовувати інформацію про користувачів (назва компанії, найменування товарів, логотип, назву торгової марки) для розміщення на Інтернет-ресурсах ОПЕРАТОРА і публікації у рекламних матеріалах і презентаціях ОПЕРАТОРА;

2.4.4. автоматично перевести КОРИСТУВАЧА у відповідний тарифний план при виявленні даних, які відрізняються від умов поточного тарифного плану, інформуючи про це КОРИСТУВАЧА за допомогою електронної пошти.

3. Вартість послуг

3.1. Вартість послуг наведена в Додатку №1 до цього договору і визначається на підставі тарифних пакетів, в залежності від кількості SKU (ідентифікатор товарної позиції, використовується в торгівлі; артикул, одиниця обліку запасів, складський номер, далі - SKU) в асортименті КОРИСТУВАЧА. Перший тарифний пакет визначається кількістю товарів в асортименті користувача, другий тарифний пакет визначається сукупним виглядом асортименту КОРИСТУВАЧА в асортименті торгових мереж, що використовують програмну продукцію ПЛАТФОРМИ. Тарифні пакети на передачу даних про SKU користувача і на зберігання і обмін інформацією з торговими мережами шляхом використання доступу до ПЛАТФОРМИ (в залежності від кількості SKU КОРИСТУВАЧА в торгових мережах, що використовують ПЛАТФОРМУ) вказані в Додатку №1.

3.2. Визначення тарифів здійснюється шляхом підрахунку переданих опублікованих SKU і кількості SKU в торгових мережах, що використовують платформу. Тарифи вказані без урахування ПДВ. ОПЕРАТОР є платником податку на прибуток на загальних підставах. Відповідно до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями, операція з постачання програмної продукції Web-платформи для створення, зберігання та поширення цифрового контенту по продуктам харчування і товарів народного споживання Listex "(" Web-платформа цифрового контенту Listex ") звільнена від ПДВ.

3.3. ПОСЛУГИ надаються Користувачам протягом всього терміну дії договору, а оплачуються за рік. Тарифний пакет може бути змінений відповідно до письмового повідомлення оператора.

3.4. Надання ПОСЛУГ підтверджується Актом прийому-передачі наданих послуг, який оформляється ОПЕРАТОРОМ і в 2 (двох) примірниках передається КОРИСТУВАЧУ, який, в свою чергу, протягом 5 (п'яти) календарних днів після його отримання, зобов'язаний відправити оператору підписаний екземпляр або мотивовану відмову. У разі, якщо ОПЕРАТОРОМ протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з моменту закінчення періоду, не отримано мотивовану відмову або підписаний Акт, такі ПОСЛУГИ вважаються наданими у повному обсязі і в строк без претензій КОРИСТУВАЧА за обсягом і якістю послуг.

3.5. Надання додаткових ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ (пункт 3 Додатку №1) оплачується КОРИСТУВАЧЕМ не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання обома сторонами Акту прийому-передачі наданих додаткових послуг, який оформляється ОПЕРАТОРОМ.

4. Авторські права і обробка персональних даних

4.1. Оператор є власником авторських прав на "Web-платформа цифрового контенту Listex", який охороняється законними правами інтелектуальної власності та гарантує, що надання КОРИСТУВАЧУ можливості використання зазначеного сервісу, не впливає на жодні права третіх осіб. В період дії договору, ОПЕРАТОР надає виключне право "Web-платформа цифрового контенту Listex" КОРИСТУВАЧУ. ПОСЛУГИ з даного ДОГОВОРУ не мають на увазі ні в якому вигляді передачу, зберігання і обробку персональних даних.

4.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, СТОРОНИ несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним Законодавством.

4.3. Підписуючи даний Договір, КОРИСТУВАЧ дає згоду оператора на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на умовах і для цілей визначених у даному договорі. Чинна згода діє безстроково і може бути відкликана за письмовою заявою КОРИСТУВАЧА в будь-який момент у разі неправомірного використання наданих даних ОПЕРАТОРОМ.

4.4. ОПЕРАТОР зобов'язується дотримуватися конфіденційності персональних даних, які стали йому відомі при реєстрації КОРИСТУВАЧА і в ході надання ПОСЛУГ, при проведенні профілактичних робіт на сервері Системи або за інших умов.

4.5. СТОРОНИ зобов'язуються дотримуватися конфіденційності інформації, що відноситься до комерційної таємниці відповідно до чинного законодавства України і таємниці, що стала відомою СТОРОНАМ у процесі виконання цього Договору.

5. Термін дії, форс-мажорні та інші умови

5.1. Договір набуває чинності з дати підписання його уповноваженими представниками СТОРІН і укладається строком на 1 (один) рік. Якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодна із Сторін не заявить про розірвання, Договір вважається пролонгованим на наступний рік, кількість таких пролонгацій не обмежена. У разі несвоєчасного повідомлення КОРИСТУВАЧЕМ ОПЕРАТОРА про розірвання договору, кошти, перераховані за ПОСЛУГИ, не повертаються, ПОСЛУГИ вважаються наданими. Даний ДОГОВІР може вважатися укладеним з моменту його акцепту СПОЖИВАЧА, який може бути виконаний при реєстрації КОРИСТУВАЧУ облікового запису на ресурсі ОПЕРАТОРА або шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок ОПЕРАТОРА згідно з першим виставленим рахунком.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією з сторін своїх зобов'язань, ДОГОВІР може бути розірваний іншою стороною в односторонньому позасудовому порядку з письмовим попередженням протилежної СТОРОНИ не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до терміну розірвання договору.

5.3. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

5.4. Виконання Сторонами зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ може бути призупинено в разі настання обставин непередбачуваних подій: стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок військових конфліктів, рішень Президента і Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. СТОРОНА, яка перебуває під дією непередбачуваних подій, повинна протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це іншу СТОРОНУ. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується уповноваженим органом. Якщо дія обставин непередбачуваних подій триває більше 90 (дев'яносто) календарних днів поспіль, СТОРОНИ мають право в односторонньому порядку припинити дію даного Договору з повідомленням протилежної СТОРОНИ не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Настання форс-мажорних обставин та розірвання договору не звільняє КОРИСТУВАЧА від оплати за фактично надані ПОСЛУГИ. Після припинення дії непереборної сили виконання зобов'язань поновлюється.

5.5. СТОРОНИ підтверджують, що мають достатні повноваження для укладення даного Договору. Розбіжності, що виникають у ході виконання Сторонами зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку. Досудовий порядок врегулювання суперечок СТОРОНИ вважають обов'язковим.

5.6. ДОГОВІР складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Підписатися на нові відгуки
Подальші інструкції відправлені на вказаний Email
Підписатися на розсилку